Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA


  Uždaroji akcinė bendrovė „Penkių kontinentų komunikacijos centras“ (toliau – Bendrovė) rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją.
  Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kaip Bendrovė renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.
  Tvarkydama klientų asmens duomenis, Bendrovė laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
  Ši Privatumo politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi Bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.penki.lt, mano.penki.lt, mail.penki.lt, shop.penki.lt.


  KAIP TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


   Bendrovė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
  • asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

  Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (I) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (II) gavus duomenų subjekto sutikimą; (III) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (IV) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (V) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies interesų.
  Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
  Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.


  KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS


   Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • Paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkomi asmens duomenys, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Bendrovės klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
  • Tiesioginės rinkodaros Tvarkomi tiek nuasmeninti duomenys, tiek asmens duomenys.
  • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas, lankytojų registracija).
  • Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams Bendrovė tvarko Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į Bendrovės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtų tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
  • Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto Bendrovės intereso arba kai tvarkyti duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitu tikslu, jei tam yra gautas Jūsų sutikimą. Tvarkomi asmens duomenys ir siekiant tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytas klientų prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir , kai to reikalauja teisės aktai.
  • Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis kaip savarankiškas duomenų valdytojas ir kitais, nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, tikslais. Norėdami išsamiau sužinoti, kaip tvarkomi Jūsų duomenys, prašome kreiptis į duomenų valdytoją jo nurodytais kontaktais.


  KOKIE ASMENS DUOMENYS TVARKOMI


  • Pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, patvirtinančio tapatybę asmens dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  • duomenys, susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, tai yra, išrašytų sąskaitų informacija, informacija apie atsiskaitymą už paslaugas;
  • informacija apie užsakytą paslaugą;
  • informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir Bendrovės paslaugomis: srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir ;
  • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete;
  • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės jos salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
  • telefoninių pokalbių įrašai, kai skambinama į Bendrovės klientų aptarnavimo centrus ar atsiliepiama į darbuotojų skambučius.
  IŠ KUR GAUNAMI ASMENS DUOMENYS
   Bendrovė tvarko Jūsų duomenis:
  • kuriuos pateikiate, kai bendraujate su Bendrovės darbuotojais arba turite teisinių santykių, perkate Bendrovės paslaugas arba registruojatės gauti paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės prašydami suteikti informaciją;
  • kurie generuojami, kai naudojatės Bendrovės tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote Bendrovės interneto svetainėje);
  • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
  Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei taip nuspręsite, gali būti, kad Bendrovė negalės Jums suteikti tam tikrų paslaugų.
  Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, privalote nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
  Svarbu. Jeigu pateikiate kitų su Jumis susijusių asmenų, pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, laiduotojų ar pan., duomenis, Jūs privalote informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą ir tvarkymą Bendrovėje ir įsipareigojate juos supažindinti su šia Privatumo politika.


  KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS


   Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Asmens duomenis trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų tvarkymo ar teikimo sutarties arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
  Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant:
  • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams);
  • auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
  • valstybiniams registrams;
  • teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams;
  • skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į skolas;
  • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“);
  • kitiems asmenims, kurie Bendrovei teikia paslaugas arba yra susiję Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai, kredito tarpininkai ir pan.).


  DUOMENŲ PERDAVIMAS Į JAV IR KITAS ŠALIS UŽ ES/EEE RIBŲ


   Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti į JAV ir kitas šalis už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenis perduodame į JAV ir kitas šalis už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių: Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas; laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.


  KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS


  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Ilgesnis asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai: (I) esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; (II) Jūsų duomenys būtini tinkamai išspręsti ginčui, skundui.
  Jus visada galite atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei atšauksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu), bus saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys (10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo), siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.


  TELEFONO SKAMBUČIŲ REGISTRAVIMAS IR POKALBIŲ ĮRAŠYMAS


  Siekdama įrodyti pokalbio turinį, sudaryti arba pakeisti paslaugų teikimo sutartis, užtikrinti tinkamą vidaus administravimą, personalo mokymą, Bendrovė tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu Bendrovės telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numerį, telefono skambučio datą, laiką, konkrečią užsakytą paslaugą, informaciją apie tai, ar skambinantis asmuo yra esamas / naujas klientas, skambučio rezultatą, papildomą informaciją, telefono pokalbio įrašą. Telefono pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Bendrovės interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefono pokalbio įrašai yra saugomi 3 mėnesius, o kiti duomenys apie telefono skambutį – 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos. Telefono pokalbio įrašai dėl sutarties sudarymo arba pratęsimo saugomi 10 metų po įrašo padarymo.
  Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už:
  • Bendrovei skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą;
  • neatsakytų telefono skambučių fiksavimą ir informacijos persiuntimą Bendrovei.
  Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome netęsti pokalbio ir / arba susisiekti el. paštu info@penki.lt.


  REGISTRACIJA DĖL PASLAUGŲ


  Klientų registracijos, paslaugų užsakymo tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama paslauga bei laukelyje „Komentaras“ nurodytus duomenis. Be Jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu, Bendrovė taip pat tvarkys ir registravimosi dėl paslaugų datą.
  Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis Bendrovė saugo vienus metus nuo kliento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.
  ATSILIEPIMAI APIE PASLAUGAS
  Paslaugų kokybės gerinimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, paslaugos aprašymas bei laukelyje, skirtame komentarams, nurodytus duomenis.
  Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – suteiktų paslaugų kokybės gerinimas, trūkumų šalinimas. Klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis Bendrovė saugo vienus metus nuo kliento atsiliepimo pateikimo dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.
  PASLAUGŲ SUTEIKIMO GALIMYBĖS NUSTATYMAS
  Siekiant nustatyti ar įmanoma suteikti paslaugą konkrečiam potencialiam klientui, Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.
  Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būsimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Potencialių klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis, Bendrovė saugo penkerius metus nuo potencialaus kliento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


  TIESIOGINĖ RINKODARA


  Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Bendrovės siūlomas paslaugas bei taikomas akcijas (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), įvedęs savo elektroninio pašto adresą kiekvieno interneto svetainės puslapio apačioje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius.
  Taip pat Bendrovės naujienlaiškiai paslaugų gavėjams siunčiami įgyvendinant Bendrovės teisėtą interesą informuoti juos apie taikomas akcijas ir teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie paslaugų gavėjų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti Bendrovės naujienlaiškio paspaudę jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@penki.lt. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5-erius (penkerius) metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.
  Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami reklaminiais tikslais Bendrovė interneto svetainėje. Tačiau prieš panaudojant Jūsų asmens duomenis reklaminiais tikslais, Bendrovė privalo užklausti Jūsų sutikimo, nurodant kokius asmens duomenis ketinama panaudoti. Asmens duomenys reklaminiais tikslais yra tvarkomi 5-erius (penkerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.


  VAIZDO STEBĖJIMAS BENDROVĖS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS TIKSLU


  Vaizdo stebėjimas vykdomas adresu Kareivių g. 2, Vilnius. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.
  Vaizdo kameromis užfiksuoti duomenys Bendrovėje saugomi 2 (du) mėnesius nuo vaizdo duomenų užfiksavimo momento. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiškai užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.
  Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.
  Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.
  Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.
  Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti su jo duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Duomenų subjekto prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas duomenų subjekto (t. y. pareiškėjo) pateiktoje arba Bendrovės laikmenoje, perduotas elektroniniu būdu.
  Gavus duomenų subjekto prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.


  LANKYTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS


  Apsaugos posto registracijos žurnale fiksuojami šie lankytojų duomenys: vardas, pavardė, juridinis asmuo, kuriam atstovaujama, apsilankymo data ir laikas, pas ką lankosi. Šie duomenys renkami Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėto Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu ir saugomi 10 metų.


  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS RENGINIŲ AKIMIRKŲ VIEŠINIMO TIKSLU


  Bendrovės organizuojamų renginių metu gali būti fotografuojama. Nuotraukos minėtų renginių metu daromos remiantis Jūsų sutikimu renginių akimirkų viešinimo tikslu. Bendrovė gali pasitelkti trečiuosius asmenis, kurie padeda organizuoti renginius, ir gali turėti prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų. Renginių metu padarytos nuotraukos saugomos 10 (dešimt) metų po Bendrovės veiklos pabaigos.


  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE


  Bendrovė gali sukurti paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, pavyzdžiui, „Facebook“, „Linkedin“, „Twitter“, „YouTube“, „Instagram“. Informaciją, kurią asmuo šiuo atveju pateiks socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri tokiu atveju bus gauta asmeniui aplankius Bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuos atitinkamų socialinių tinklų valdytojai, pavyzdžiui:
  • „Facebook“ privatumo politika https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 ;
  • „Linkedin“ privatumo politika https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;
  • „Twitter“ privatumo politika https://twitter.com/en/privacy;
  • „YouTube“ privatumo politika https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines;
  • „Instagram“ privatumo politika https://privacycenter.instagram.com/policy?__coig_consent=1


  KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS IR PRAKTIKANTUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


  Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti arba atlikti praktiką Bendrovėje, asmens duomenis Bendrovė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.
  Kandidatų į darbuotojus arba praktikantų asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus arba praktikantus, kai jis atsiunčia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV).
  Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Bendrovėje, pateiktų duomenų Bendrovė gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato su darbo pareigomis, į kurias pretenduoja, susijusius duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, „Linkedin“, „Facebook“, „Twitter“) paskyras ir pan. Bendrovė taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdama patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, Bendrovė taip pat gali kreiptis į kandidato pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.
  Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Bendrovė saugo 4 (keturis) mėnesius nuo konkrečios darbuotojo atrankos pabaigos. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 (keturis) mėnesius po atrankos pabaigos nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Bendrovės) asmens duomenys yra sunaikinami.
  Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.


  TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA


  Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, turi teisę:
  • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens Susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis galima pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba pasirašytą elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu info@penki.lt . Prašyme dėl susipažinimo su asmens duomenimis reikia nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Bendrajame duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti. Prašyme dėl susipažinimo su telefono pokalbio įrašu papildomai turi būti nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo skambinta Bendrovei, o tuo atveju, jei skambinote daugiau nei vieną kartą, reikia nurodyti ir skambučio datą bei apytikslį laiką. Teisė susipažinti su telefono pokalbio įrašu įgyvendinama atvykstant išklausyti garso įrašo Bendrovės buveinės adresu, atsiimant garso įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje arba perduodamą elektroniniu būdu.
  • Reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
  • Reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Bendrovės, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Bendrovės tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
  • Į duomenų perkeliamumą. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Bendrovės tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Bendrovė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateiks Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar Jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Bendrovės teisėtą interesą, kuriuo Bendrovė grindžia Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Paduoti skundą priežiūros institucijai. Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Bendrovės veiksmų.
  SVARBU. Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.


  INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS


  Svetainėje www.penki.lt publikuojami straipsniai, aprašymai, prekių, paslaugų ženklai ir logotipai yra intelektinė nuosavybė ir yra saugomi LR įstatymų numatyta tvarka. Šioje svetainėje esančią tekstinę ir kitą informaciją draudžiama skelbti, siųstis, atkurti, persiųsti, publikuoti, kopijuoti ir / ar bet kokiu būdu platinti ar panaudoti. Visa šiame internetiniame puslapyje esanti medžiaga saugoma nacionalinio intelektinės nuosavybės įstatymo ir kitų įstatymų bei tarptautinių susitarimų nuostatų.


  TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS


  Bendrovė neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.


  PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI


  Ši Privatumo politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į Bendrovės vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje. Ją turite atidžiai peržiūrėti.


  SLAPUKŲ NAUDOJIMAS


  Siekdami, kad Bendrovės interneto svetainė veiktų sklandžiai, o Jūs gautumėte aktualią informaciją, joje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija padeda užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek įmonės teikiamas paslaugas.
  Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
  Slapukų duomenis paprastai tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau galime juos perduoti į JAV ir kitas šalis už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių: Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą; yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas; laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
  Kontaktai
  Jei turėtumėte su Privatumo politika susijusių klausimų, kreipkitės:
  UAB „Penki kontinentai“
  Kareivių g. 2, Vilnius
  Tel. nr. +370 52 664 555
  El. paštas info@penki.lt
  Duomenų apsaugos pareigūnas
  Rusnė Juozapaitienė
  Asmens duomenų apsauga, MB (į. k. 304707481)
  duomenuapsauga@5ci.lt

  Informacija apie puslapyje naudojamus slapukus

  Būtinieji:


  CookieScriptConsent – Trukmė 1 mėn. - Šį slapuką „Cookie-Script.com“ paslauga naudoja lankytojų slapukų sutikimo nuostatoms prisiminti. Būtina, kad Cookie-Script.com slapukų reklamjuostė veiktų tinkamai.


  PHPSESSID – Trukmė viena sesija - Programų sukurtas slapukas, pagrįstas PHP kalba. Tai yra bendros paskirties identifikatorius, naudojamas palaikyti vartotojo sesijos kintamuosius. Paprastai tai yra atsitiktinai sugeneruotas skaičius, jo naudojimas gali būti būdingas svetainei, tačiau geras pavyzdys yra palaikyti prisijungusio vartotojo būseną tarp puslapių.


  Session – Trukmė 2 valandos - Sesijos slapukai baigia galioti, kai atsijungiate arba uždarote naršyklę. Jie saugomi tik laikinai ir sunaikinami paliekant puslapį. Jie taip pat žinomi kaip laikini, nepatvarūs arba laikini slapukai.


  TawkConnectionTime – Trukmė viena sesija - Sesijos slapukas. Šis slapukas prisimena galutinį vartotoją, kad būtų galima nustatyti ankstesnius pokalbių pokalbius (LiveChat), siekiant pagerinti paslaugą.

   

  Veikimą gerinantis:


  _Ga
  – Trukmė 1 metai ir 1 mėnuo - Šis slapuko pavadinimas susietas su „Google Universal Analytics“ - tai reikšmingas „Google“ dažniausiai naudojamos analizės paslaugos atnaujinimas. Šis slapukas naudojamas atskirti vartotojus skiriant atsitiktinai sugeneruotą skaičių kaip kliento identifikatorių. Ji įtraukiama į kiekvieną svetainės užklausą svetainėje ir naudojama apskaičiuojant lankytojų, seansų ir kampanijų duomenis svetainių analizės ataskaitoms.


  Neklasifikuojami:


  twk_uuid – Trukmė 6 mėn. - Slapukas identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.