Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA

  Įmonių grupė „Penki kontinentai“ (toliau – Įmonių grupė arba Mes) rūpinasi Jūsų asmens duomenų privatumu ir apsauga, todėl įsipareigoja gerbti bei saugoti asmeninę informaciją. Šiame dokumente išdėstyti mūsų taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai.

  Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Įmonių grupės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

  Šioje Politikoje paaiškinama, kaip Įmonių grupė renka, naudoja (tvarko) ir saugo asmens duomenis, juos sistemina ir kokios yra Jūsų teisės.

  Politikoje taip pat nurodoma, kaip Įmonių grupė renka, naudoja (tvarko) ir saugo kandidatų į darbą asmens duomenis. Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Įmonių grupės įmonėse, asmens duomenis Įmonių grupė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

  Norime atkreipti dėmesį, kad renkant ir tvarkant klientų asmens duomenis, yra laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

  Ši Politika yra taikoma tik tais atvejais, kai asmuo naudojasi Įmonių grupės produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.5ci.lt, www.bs2.lt, www.atmeye.com, http://atmeye.us/news, www.smartsafe.lt, www.cashmanagementiq.com, www.payments-iq.com, www.ashburn.eu, www.penki.lt, https://mano.penki.lt, http://profit.5ci.lt, www.news.lt, www.scena.lt, www.filmstudio.lt, www.loftown.lt, http://mediasearch.lt, http://smarthouse.lt, http://iptviq.com, https://mail.penki.lt, https://shop.penki.lt/. Politika nėra taikoma, jei vartotojas naudojasi kitų įmonių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net, jei prie jų jungiasi naudodamasis Įmonių grupės tinklo paslaugomis.

  Jūsų asmens duomenų rinkimas

  Informacija, kurią apie Jus renkame, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas, ar registruojatės mūsų interneto svetainėse.

  Įmonių grupė, rinkdama ir tvarkydama Jūsų asmens duomenis, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
  asmens duomenys nuolat atnaujinami;
  asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
  asmens duomenis tvarko tik tie Įmonių grupės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
  Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. .y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonių grupei taikoma teisinė prievolė; (iv) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonių grupės ar trečiosios šalies interesų.

  Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įmonių grupė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įmonių grupės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonių grupės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonių grupei suteikti.

  Renkame šio tipo duomenis:

  tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate Įmonių grupės paslaugas arba registruojatės paslaugoms, užsisakote naujienas arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
  tuos, kurie automatiškai generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse);
  tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
  Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad Mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

  Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai Įmonių grupę. Įmonių grupė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

  Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs, savo sutikimu arba Įmonių grupės teisėto intereso pagrindu, suteikiate Įmonių grupei teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Įmonių grupės administruojamose svetainėse.

  Renkame duomenis, priklausančius šioms kategorijoms:

  pagrindinė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, patvirtinančio tapatybę asmens dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  duomenys, susiję su įrangos ir (ar) paslaugų teikimu, pavyzdžiui, informacija apie užsakytą paslaugą ir jos užsakymo detales, išrašytų sąskaitų informacija, informacija apie atsiskaitymą už paslaugas, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;
  kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete;
  vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
  telefoninių pokalbių įrašai, kai skambinama į Įmonių grupės klientų aptarnavimo centrus ar atsiliepiama į įmonės darbuotojų skambučius;
  kiti duomenys, kurie yra renkami, remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
  Jūsų asmens duomenų tvarkymas

  Įmonių grupė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

  Paslaugų teikimo sutartims sudaryti ir vykdyti; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaitai; kreditoriaus interesams apsaugoti bei materialinių nuostolių prevencijai; abonentų skoloms išieškoti. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą mūsų klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir (ar) paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.
  Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkome tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugai užtikrinti (vaizdo stebėjimas).
  Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; Įmonių grupės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti. Tvarkome Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į Įmonių grupės klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į Įmonių grupės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
  Kitais tikslais, kuriais Įmonių grupė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonių grupę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Tvarkome asmens duomenis ir siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.
  Atsižvelgdama į visus minėtus atvejus, Įmonių grupė tvarko asmens ir (ar) srauto duomenis tik tiek, kiek tai būtina nustatytiems ir aiškiai apibrėžtiems teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą. Duomenys, pateikti paslaugos užsakymo formoje saugomi 5 metus, o atšaukti sutikimą galite el. paštu info@penki.lt. Esami „Penki“ klientai sutikimą gauti naujienlaiškius gali atšaukti savitarnos svetainėje Mano.penki.lt ir el. paštu info@penki.lt.

  Įmonių grupė užtikrina, kad asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, ir tik tokiais tikslais, kurie nustatyti ir paskelbti prieš duomenis surenkant, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

  Registracija paslaugoms

  Klientų registracijos, paslaugų užsakymo tikslu Įmonių grupė tvarko šiuos asmens duomenis, pateikiamus pildant interneto svetainės skiltyje https://www.penki.lt/registracija/ esančią registracijos formą: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pageidaujama paslauga bei laukelyje „Komentaras“ nurodytus duomenis. Interneto svetainėje esančioje registracijos formoje nenurodę minėtų duomenų (išskyrus laukelyje „Komentaras“ galimus nurodyti duomenis), negalėsite užsiregistruoti. Be Jūsų pateiktos informacijos minėtu tikslu Įmonių grupė taip pat tvarkys ir registravimosi paslaugoms datą.

  Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas interesas ir galimas paslaugų teikimo sutarties sudarymas. Klientų registracijos tikslu surinktus asmens duomenis Įmonių grupė saugo 1-erius metus nuo kliento registracijos dienos. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

  Telefono skambučių registravimas ir pokalbių įrašymas

  Siekdama užtikrinti tinkamą vidaus administravimą, personalo mokymą, Įmonių grupė tvarko šiuos asmenų, skambinančių interneto svetainėje nurodytu Įmonių grupės telefono numeriu, asmens duomenis: telefono numerį, telefono skambučio datą, laiką, konkrečią užsakytą paslaugą, informaciją apie tai, ar skambinantis asmuo yra esamas / naujas klientas, skambučio rezultatą, papildomą informaciją, telefono pokalbio įrašą. Telefono pokalbis įrašomas asmens sutikimu, kiti duomenys apie skambutį renkami įgyvendinant teisėtą Įmonių grupės interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų. Telefono pokalbio įrašas yra saugomas 3 mėnesius, o kiti duomenys apie telefono skambutį – 6 mėnesius nuo telefono skambučio datos.

  Telefono skambučių duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojams, atsakingiems už:

  Įmonių grupei skambinančių asmenų telefono skambučių administravimą ir telefono pokalbių įrašymą;
  neatsakytų telefono skambučių fiksavimą ir informacijos persiuntimą Įmonių grupei.
  Jeigu nesutinkate, kad telefono pokalbis būtų įrašomas, prašome susisiekti el. paštu info@penki.lt arba atvykti į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.

  Tiesioginė rinkodara

  Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Įmonių grupės siūlomas paslaugas bei taikomas akcijas (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), įvesdamas savo elektroninio pašto adresą kiekvieno interneto svetainės puslapio apačioje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius.

  Įmonių grupė gali siųsti reklaminio pobūdžio pranešimus, jei Jūs davėte sutikimą Įmonių grupei naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Įmonių grupės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo ir jeigu Jūs iš pradžių neprieštaravote dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo.

  Įmonių grupės naujienlaiškiai taip pat yra siunčiami paslaugų gavėjams, įgyvendinant Įmonių grupės teisėtą interesą informuoti savo paslaugų gavėjus apie taikomas akcijas ir teikiamas panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą su jų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie paslaugų gavėjų duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

  Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti Įmonių grupės naujienlaiškio paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu info@penki.lt. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5-erius metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

  Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys

  Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Įmonių grupės įmonėse, asmens duomenis Įmonių grupė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

  Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Įmonių grupė gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Įmonių grupei savo gyvenimo aprašymą (CV).

  Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Įmonių grupėje, pateiktų duomenų Įmonių grupė gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, „LinkedIn“, „Facebook“, „Twitter“) profilius ir pan. Įmonių grupė taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Siekdama patikrinti, ar kandidato į darbuotojus pateikti kvalifikacijos įrodymai (diplomai, sertifikatai ir pan.) yra autentiški, Įmonių grupė taip pat gali kreiptis į kandidato pateiktuose kvalifikacijos įrodymuose nurodytas mokymo įstaigas.

  Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Įmonių grupė, gavusi kandidato sutikimą, saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pabaigos. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pabaigos nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek Įmonių grupės surinkti) asmens duomenys yra sunaikinami.

  Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

  Vaizdo stebėjimas Įmonių grupės turto ir asmenų apsaugos tikslu

  Vaizdo stebėjimas vykdomas adresu Kareivių g. 2, Vilnius. Vaizdo stebėjimas vykdomas Įmonių grupės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Įmonių grupės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo užfiksavimo data ir laikas, vieta.

  Vaizdo stebėjimą Įmonių grupė organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis).

  Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdų užrašomi ant viršaus taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

  Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Įmonių grupės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Įmonių grupės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

  Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra gali vykti uždaroje Įmonių grupės patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas, atsakingas Įmonių grupės darbuotojas ar paslaugų teikėjas, teisėsaugos institucijų atstovai.

  Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

  Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų (t. y. pareiškėjo) pateiktoje arba Įmonių grupės laikmenoje.

  Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

  Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus Įmonių grupės sutikimą.

  Asmens duomenų teikimas

  Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų atžvilgiu ir Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Jūsų naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

  Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į notarų biurų, antstolių kontorų bei teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

  Bendri duomenų valdytojai

  UAB „Penki kontinentai“, įmonės kodas 121180620, adresas Kareivių g. 2, Vilnius; UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, įmonės kodas 124604266, adresas Kareivių g. 2, Vilnius; UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“, įmonės kodas 125592767, adresas Kareivių g. 2, Vilnius; UAB „ASHBURN International“, įmonės kodas 111637661, adresas Kareivių g. 2, Vilnius; UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“, įmonės kodas 300037763, adresas Kareivių g. 2, Vilnius, naudojasi bendromis informacinėmis sistemomis, keičiasi asmens duomenimis. Tarp bendrų duomenų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos faktinės bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Jūs turite teisę naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš duomenų valdytojų atžvilgiu.

  Duomenų tvarkytojai

  Įmonių grupė gali pateikti Jūsų duomenis pasitelktiems duomenų tvarkytojams, veikiantiems trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ribų. Tokiu atveju Įmonių grupė įsipareigoja laikytis Europos Sąjungos kompetentingų institucijų patvirtintų taisyklių dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis arba Įmonių grupė su trečiosiose šalyse veikiančiais duomenų tvarkytojais sudaro sutartis, į kurias įtraukiamos standartinės Europos Komisijos patvirtintos sąlygos ar kitos saugumą užtikrinančios priemonės, įtvirtintos Reglamente. Už Europos Sąjungos ribų veikianti valstybė Europos Komisijos sprendimu įsipareigoja užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

  Įmonių grupė gali pateikti Jūsų duomenis pasitektiems duomenų tvarkytojams, veikiantiems trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ribų. Tokiu atveju Įmonių grupė įsipareigoja laikytis Europos Sąjungos kompetetingų institucijų patvirtintų taisyklių dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis arba Įmonių grupė su trečiosiose šalyse veikiančiais duomenų tvarkytojais sudaro sutartis, į kurias įtraukiamos standartinės Europos Komisijos patvirtintos sąlygos ar kitos saugumą užtikrinančios priemonės, įtvirtintos Reglamente. Už Europos Sąjungos ribų veikianti valstybė Europos Komisijos sprendimu įsipareigoja užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

  Be nurodytų trečiųjų asmenų, Įmonių grupė informaciją apie Jūsų įsipareigojimus ir įsipareigojimų vykdymą Įmonių grupei, teikia kreditų biurui „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: Goštauto g. 40A, Vilnius). Kreditų biuras renka, kaupia, vertina ir teikia kitiems tretiesiems asmenims informaciją mokumui vertinti ir įsiskolinimams išieškoti. Išsami informacija apie kreditų biuro vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje skelbiamoje kreditų biuro internetinėje svetainėje adresu: https://www.manocreditinfo.lt/privatumas.

  Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarki asmens duomenis tik pagal Įmonių grupės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonių grupė pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

  Įmonių grupės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

  Mes valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, YouTube, Instagram. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook, YouTube, Instagram socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį matote, ką veikiate, su kuo bendraujate šiuose socialiniuose tinkluose ir kitą informaciją. Todėl Įmonių grupė rekomenduoja perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galite sužinoti čia: Facebook https://www.facebook.com/policy.php; YouTube https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines; Instagram https://help.instagram.com/155833707900388.

  Įmonių grupė, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai Įmonių grupei suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Įmonių grupė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Įmonių grupei sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

  Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Įmonių grupės paskyrose ar skaitant Įmonių grupės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remiantis socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų socialinių tinklų paskyrose, stebint įrašus juose, pateikiant Mums užklausas naudojantis www.penki.lt puslapyje esančia tawk.to programėle, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

  Slapukų naudojimas

  Siekdami, kad mūsų interneto svetainės veiktų sklandžiai, o Jūs gautumėte aktualią informaciją, jose naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija padeda užtikrinti galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek įmonės teikiamas paslaugas.

  Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainių. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.


  Informacija apie puslapyje naudojamus slapukus

  Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Aprašymas
  ASP.NET_SessionId Iki sesijos pabaigos Bendro naudojimo sesijos slapukas, naudojamas puslapiuose, parašytuose Miscrosoft .NET paremtomis technologijomis. Skirtas išlaikyti anoniminę vartotojo sesiją su serveriu.
  TawkConnectionTime Iki sesijos pabaigos Identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.
  __RequestVerificationToken Iki sesijos pabaigos Slapukas naudojamas užkirsti kelią neteisėtai skelbti turinį į svetainę, vad. Cross-Site Request Forgery.
  lang Iki sesijos pabaigos Slapukas renka kalbos nustatymus ir pateikia informaciją puslapyje atitinkama kalba.
  visited 2 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas iššokantiems langams (pop-up) valdyti.
  _ga, _gat 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
  _gid 24 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
  _utma, _utmb, _utmc, _utmz 2 metai „Google Analytics“ stebėjimo slapukai. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas.
  _dc_gtm_* 8 val. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas ataskaitoms rengti ir pasiūlymams optimizuoti.
  __tawkuuid Iki sesijos pabaigos Slapukas identifikuoja vartotojo IP adresą, stebi vartotojo žingsnius svetainėje.

  Teisių įgyvendinimo tvarka

  Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Įmonių grupė, turi:

  teisę susipažinti su Įmonių grupės tvarkomais savo asmens duomenimis ir prašyti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis – susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis galima pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti. Prašyme susipažinti su telefono pokalbio įrašu papildomai turi būti nurodytas telefono numeris, iš kurio buvo skambinta Įmonių grupei, o tuo atveju, jei skambinote daugiau nei vieną kartą – ir skambučio data bei apytikslis laikas. Teisė susipažinti su telefono pokalbio įrašu įgyvendinama atvykstant išklausyti garso įrašo Įmonių grupės buveinės adresu arba atsiimant garso įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.
  teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).
  teisę reikalauti, kad Įmonių grupė apribotų asmens duomenų tvarkymą – kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Įmonių grupės interesus, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Įmonių grupės tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
  teisę į duomenų perkeliamumą – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Įmonių grupės tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Įmonių grupė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateiks Jums arba Jūsų nurodytam duomenų valdytojui Jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu.
  teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys ir bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu – ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar Jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Įmonių grupės teisėtą interesą, kuriuo Įmonių grupė grindžia Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  teisę kreiptis į Įmonių grupę ir gauti nemokamą pagalbą – ši teisė gali būti įgyvendinama tais atvejais, jeigu Jums kelia susirūpinimą Įmonių grupės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@penki.lt.
  teisę paduoti skundą priežiūros institucijai – ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Įmonių grupės veiksmų.
  SVARBU – tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Įmonių grupės buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

  KONTAKTAI

  Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su Mumis ir Mes Jums padėsime:

  UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“

  Kareivių g. 2, Vilnius

  Tel. nr. +370 52 664 555

  El. paštas info@penki.lt

  Trečiųjų šalių interneto svetainės

  Įmonių grupė neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

  Privatumo politikos pakeitimai

  Ši Politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į Įmonių grupės vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Politika yra skelbiama interneto svetainėje. Ją turite atidžiai peržiūrėti ir patvirtinti, kad su ja sutinkate.